Rozdział I – Postanowienia ogólne

STATUT
MAZURSKIEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO

ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 §1

Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe dalej MOPR działa na mocy ustawy prawo o stowarzyszeniach, ustawy o sporcie, ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach
wodnych i innych przepisów prawa powszechnego dotyczących ratownictwa wodnego oraz na podstawie niniejszego Statutu.

§2

MOPR jest specjalistycznym stowarzyszeniem kultury fizycznej, działającym na podstawie zgody udzielonej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, który równocześnie jest Organem Nadzorującym działalność MOPR.

§3

Siedzibą MOPR jest miasto Giżycko w Województwie Warmińsko – Mazurskim, zaś jego terenem działania jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności obszar Wielkich Jezior Mazurskich.

 §4

MOPR posiada osobowość prawną.

 §5

1.    MOPR opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2.    Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 §6

1.     MOPR może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa.
2.     MOPR prowadzi działalność gospodarczą w następującym zakresie:

a.           Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej – PKD 92.91.Z
b.          Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.20 Z
c.           Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.71 Z
d.          Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.72 Z
e.           Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany – PKD 49.39 Z
f.           Transport drogowy towarów – PKD 49.41 Z
g.          Transport wodny śródlądowy towarów – PKD 50.40 Z
h.          Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania – PKD 55.20.Z
i.            Pola kempingowe (wyłączając pole dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe – PKD 55.30.Z
j.            Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne – PKD 56.10.A
k.          Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – PKD 85.51.Z
l.            Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu – PKD 85.53.Z
m.         Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B
n.          Działalność pogotowia ratunkowego – PKD 86.90.B
o.          Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 94.99.Z
p.          Działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z
q.          Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z

3.    Dochód z działalności gospodarczej MOPR przeznacza na realizację celów statutowych i nie może być on przeznaczony do podziału między członków, także wówczas, gdy są jego pracownikami.

§7

MOPR może prowadzić działalność poprzez Stacje Ratownicze, będące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi MOPR.

 §8

MOPR może używać sztandaru, odznak i pieczęci oraz ubiorów na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

 

Menu