Rozdział II – cele i sposoby działania

STATUT
MAZURSKIEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO

ROZDZIAŁ II – CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

 §9

 Celem działalności MOPR jest:

–  organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi,
–  organizowanie pomocy osobom, które narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia,
–  prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach wodnych.

 §10

MOPR realizuje swoje cele w szczególność poprzez:

1.          Organizowanie wodnej specjalistycznej służby ratowniczej oraz gaszenia pożarów obiektów pływających.
2.          Kierowanie, koordynowanie i bezpośrednie prowadzenie działań ratowniczych i poszukiwawczych.
3.          Prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach wodnych i ochrony środowiska wodnego.
4.          Prowadzenie dokumentacji działań ratowniczych oraz rejestru działań ratowniczych.
5.          Ujawnianie zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych i przekazywanie informacji o tych zagrożeniach właściwej radzie gminy.
6.          Współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi podmiotami do obowiązków, których należy zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na obszarach wodnych oraz ochrona środowiska wodnego i bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
7.          Udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych na wodach.
8.          Występowanie do właściwych podmiotów o usunięcie zagrożeń lub wstrzymanie eksploatacji obiektów oraz urządzeń wypoczynkowych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych położonych nad wodą.
9.          Wydawanie ekspertyz i opinii w zakresie bezpieczeństwa wodnego.
10.       Wykonywanie przeglądów kąpielisk i pływalni oraz występowanie do organów administracji samorządowej i innych podmiotów o nakazanie usunięcia zagrożeń, jak również o wstrzymanie eksploatacji albo zamknięcie obiektów lub urządzeń.
11.       Nadawanie stopni ratowniczych, wydawanie dokumentów potwierdzających zdobyte uprawnienia oraz określenia uprawnień do prowadzenia działań ratowniczych, w zależności od posiadanych kwalifikacji.
12.       Prowadzenie szkoleń oraz doskonalenie umiejętności ratowniczych.
13.       Nauczanie i doskonalenie umiejętności pływania.
14.       Egzaminowanie i wydawanie dokumentów oraz odznak potwierdzających umiejętność pływania.
15.       Opiniowanie sprzętu przydatnego w ratownictwie wodnym.
16.       Krzewienie etyki ratowników wodnych i umacnianie więzi organizacyjnej członków.
17.       Popularyzowanie celów statutowych.
18.       Wymianę doświadczeń i współpraca z pokrewnymi organizacjami.
19.       Prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej.
20.       Świadczenie usług z zakresu ratownictwa wodnego.
21.       Działalność wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty i wychowania, kultury fizycznej i sportu.

Menu