Rozdział II – cele i sposoby działania

§9
Celem działalności MOPR jest:
– organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi,
– organizowanie pomocy osobom, które narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych,
– prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach wodnych.
§10
MOPR realizuje swoje cele w szczególność poprzez:
1. Organizowanie wodnej specjalistycznej służby ratowniczej oraz gaszenia pożarów obiektów pływających.
2. Kierowanie, koordynowanie i bezpośrednie prowadzenie działań ratowniczych w ramach ratownictwa wodnego.
3. Prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach wodnych i ochrony środowiska wodnego.
4. Prowadzenie dokumentacji działań ratowniczych, oraz rejestru działań ratowniczych.
5. Ujawnianie zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych i przekazywanie informacji o tych zagrożeniach właściwej radzie gminy.
6. Współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi podmiotami do obowiązków, których należy zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na obszarach wodnych oraz ochrona środowiska wodnego i bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
7. Udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych na wodach.
8. Występowanie do właściwych podmiotów o usunięcie zagrożeń lub wstrzymanie eksploatacji obiektów oraz urządzeń wypoczynkowych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych położonych nad wodą.
9. Wydawanie ekspertyz i opinii w zakresie bezpieczeństwa wodnego.
10. Wykonywanie przeglądów kąpielisk i pływalni oraz występowanie do organów administracji samorządowej i innych podmiotów o nakazanie usunięcia zagrożeń, jak również
o wstrzymanie eksploatacji albo zamknięcie obiektów lub urządzeń.
11. Nadawanie stopni ratowniczych, wydawanie dokumentów potwierdzających zdobyte uprawnienia oraz określenia uprawnień do prowadzenia działań ratowniczych,
w zależności od posiadanych kwalifikacji.
12. Prowadzenie szkoleń oraz doskonalenie umiejętności ratowniczych.
13. Nauczanie i doskonalenie umiejętności pływania.
14. Egzaminowanie i wydawanie dokumentów oraz odznak potwierdzających umiejętność pływania.
15. Opiniowanie sprzętu przydatnego w ratownictwie wodnym.
16. Krzewienie etyki ratowników wodnych i umacnianie więzi organizacyjnej członków.
17. Popularyzowanie celów statutowych.
18. Wymianę doświadczeń i współpraca z pokrewnymi organizacjami.
19. Prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej.
20. Świadczenie usług z zakresu ratownictwa wodnego.
21. Działalność wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty i wychowania, kultury fizycznej
i sportu.

 

Menu