Rozdział III – członkowie, ich prawa i obowiązki

STATUT
MAZURSKIEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO

ROZDZIAŁ III – CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§11

Członkami MOPR mogą być osoby fizyczne. Osoby prawne mogą być członkami MOPR w przypadkach wskazanych w statucie.

§12

Członkowie MOPR dzielą się na członków: zwyczajnych, wspierających i honorowych.

 §13

1.   Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,identyfikująca się ze statutowymi celami MOPR, która złożyła pisemną deklarację i została przyjęta przez Prezydium Zarządu.
2.   Członkiem zwyczajnym może być również osoba małoletnia, po uzyskaniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego.

 §14

1.   Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, która zadeklarowała pomoc na rzecz MOPR, złożyła pisemną deklarację została przyjęta przez Prezydium Zarządu.
2.   Osoba prawna działa w MOPR przez swojego przedstawiciela.

§15

1.   Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój MOPR lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla ratownictwa wodnego.
2.   Członkostwo honorowe nadaje Walny Zjazd MOPR na wniosek Zarządu.
3.   Prezesem honorowym może być osoba po zakończeniu wielokrotnego pełnienia funkcji Prezesa, która szczególnie zasłużyła się dla MOPR.

 §16

Członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi należą do właściwej Stacji Ratowniczej.

 §17

1.   Członek zwyczajny ma prawo:

1)      wybierać i być wybranym do władz MOPR;
2)      uczestniczyć w zebraniach, konferencjach, sympozjach, szkoleniach i innych przedsięwzięciach MOPR;
3)      korzystać ze środków pomocy MOPR;
4)      nosić odznaki organizacyjne;
5)      zaskarżać uchwały i orzeczenia władz MOPR;
6)      zgłaszać opinie, wnioski, postulaty do władz MOPR.

2.   Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą korzystać z czynnego prawa wyborczego.
3.   Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do MOPR bez prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zjeździe oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz MOPR.

 §18

Członek zwyczajny ma obowiązek:
1. uczestniczenia w pracach MOPR oraz propagowania jego celów i programu,
2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz MOPR,
3. opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w MOPR.

 §19

1.   Członek wspierający posiada prawa określone w §17 p. 2) – 6), tj. prawa z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
2.   Członek wspierający jest obowiązany do wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał i regulaminów.
3.   Członek honorowy jest uprawniony do udziału w Walnym Zjeździe z głosem doradczym oraz obowiązany do propagowania celów i programu MOPR.

 §20

1.   Członkostwo w MOPR ustaje na skutek:

1)      dobrowolnej rezygnacji z przynależności do MOPR zgłaszanej na piśmie,
2)      śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą prawną,
3)      skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek w okresie dłuższym niż 24 miesiące,
4)      wykluczenia na mocy uchwały Zarządu, w przypadku naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów, działania na szkodę MOPR lub pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego,
5)      rozwiązania MOPR.

2.   W przypadku określonym w ust. 1 pkt. 3-5 Prezydium Zarządu zobowiązane jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczynę i wskazując jednocześnie władzę uprawnioną do rozpatrzenia odwołania oraz terminu złożenia odwołania. Uchwały i orzeczenia w sprawach określonych w ust. 1 pkt 3-4 mogą być zaskarżane w terminie 30 dni od daty ich doręczenia; organem odwoławczym od uchwał, o których mowa w niniejszym ustępie jest Walny Zjazd.

3.   Ponowne przyjęcie do MOPR osób, które utraciły członkostwo zwyczajne lub wspierające z ust. 1 pkt. 3 następuje na podstawie uchwały Prezydium Zarządu.

 

Menu