Rozdział IV – struktura organizacyjna

STATUT
MAZURSKIEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO

ROZDZIAŁ IV – STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§21

1.   MOPR prowadzi działalność poprzez Stacje Ratownicze zrzeszające członków zwyczajnych MOPR.
2.   Stacjami Ratowniczymi kieruje kierownik Stacji Ratowniczej powoływany przez Zarząd MOPR.
3.   Delegatami na Walny Zjazd MOPR są wszyscy uprawnieni członkowie, z opłaconymi na bieżąco składkami. Mandat delegata jest ważny do następnych wyborów.

§22

1.   Kadencja władz MOPR trwa 5 lat, ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2.   Uchwały władz MOPR, o ile statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
3.   W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz MOPR w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany przez ten organ na kolejnym posiedzeniu. Ilość dokooptowanych w ten sposób członków nie może przekroczyć 1/3 ilości członków pochodzących z wyboru. Uzupełnienie składu władz przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało więcej niż 6 miesięcy.

WALNY ZJAZD

 §23

1.   Walny Zjazd jest najwyższą władzą MOPR.
2.  Walny Zjazd może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

 §24

Do Walnego Zjazdu należy:

1.   Uchwalenie programów działania.
2.   Wybór i odwoływanie Prezesa oraz członków władz.
3.   Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz oraz udzielanie lub odmowa udzielania absolutorium ustępującym władzom.
4.   Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, o których mowa w § 20 ust. 1 pkt 3-4.
5.   Podejmowanie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia lub uchwalenia nowego Statutu po uprzednim uchyleniu Statutu dotychczas obowiązującego.

 §25

W Walnym Zjeździe biorą udział:

1.   z głosem stanowiącym – osobiście uprawnieni członkowie
2.   z głosem doradczym – członkowie władz MOPR, przedstawiciele członków wspierających, członkowie honorowi oraz zaproszeni goście.

§26

Walny Zjazd zwołuje Zarząd powiadamiający członków o jego miejscu, porządku obrad i terminie na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem.

 §27

1.   Nadzwyczajny Walny Zjazd MOPR zwołuje Zarząd:

1)      z własnej inicjatywy,
2)      na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3)      na pisemny wniosek co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych lub ich delegatów.

2.   Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajny Walny Zjazd w ciągu 60 dni od daty złożenia wniosku.
3.   W przypadku niezwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu w trybie określonym w statucie, uprawnioną do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna.
4.   Nadzwyczajny Walny Zjazd obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zastał zwołany.
5.   Na Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe postanowienia zapadają zwykłą większością głosów.

ZARZĄD

§28

Zarząd kieruje działalnością MOPR na terenie swojego działania zgodnie ze statutem i uchwałami jego władz.

 §29

1.   Zarząd składa się z Prezesa oraz od 7 do 15 członków. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezydium w składzie od 5 do 7 osób, w tym 2 Wiceprezesów.
2.   Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
3.   Do zbadania spraw oraz opracowania wniosków Zarząd może powołać zespoły lub komisje pomocnicze, określając ich skład oraz zadania.
4.   Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 2/3 członków Zarządu w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku.

§30

1.    Do zakresu działania Zarządu należy:

1)      Realizacja celów statutowych.
2)      Zwoływanie Walnego Zjazdu.
3)      Wykonanie uchwał Walnego Zjazdu.
4)      Określenie szczegółowych kierunków działania.
5)      Uchwalanie programów pracy i zatwierdzenie rocznych sprawozdań z działalności.
6)      Uchwalanie budżetu i zatwierdzenie rocznych sprawozdań finansowych.
7)      Ustalanie wysokości składek członkowskich oraz zasad ich pobierania.
8)      Powoływanie i rozwiązywanie Stacji Ratowniczych.
9)      Koordynowanie i wspieranie działalności Stacji Ratowniczych.
10)   Powoływanie i odwoływanie kierowników Stacji Ratowniczych MOPR.
11)   Reprezentowanie Stacji Ratowniczych na zewnątrz.
12)   Zarządzanie posiadanym majątkiem.
13)   Prowadzenie ewidencji członków.
14)   Uchwalanie regulaminów.
15)   Zatwierdzanie porozumień o współpracy z organami samorządowymi, administracji rządowej i innymi podmiotami.
16)   Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.
17)   Zgłaszanie wniosków o nadanie członkostwa honorowego.
18)   Zgłaszanie wniosków o nadanie godności Prezesa Honorowego.
19)   Wnioskowanie o nadanie odznaczeń.
20)   Rozpatrywanie spraw dyscyplinarnych.
21)   Składanie Walnemu Zjazdowi sprawozdań ze swojej działalności.
22)   Podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz.

2.   Podczas głosowania uchwał Zarządu w przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Prezesa lub osoby zastępującej Prezesa. Od uchwały zarządu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zjazdu w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie następuje za pośrednictwem Zarządu.

 §31

Poza planowe posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub Prezydium z inicjatywy własnej oraz na wniosek co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Zarządu w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku.

 §32

1.   W okresie między posiedzeniami Zarządu MOPR kieruje Prezydium.
2.   Prezydium Zarządu pracuje zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd.

§33

1.   Do obowiązków Prezydium Zarządu należy w szczególności:

1)      Wykonywanie uchwał Zarządu.
2)      Przygotowanie projektów planów działania i preliminarzy budżetowych.
3)      Koordynowanie działalności i wspieranie Stacji Ratowniczych.
4)      Powoływanie zespołów (komisji) o charakterze opiniodawczym.

2.   Posiedzenie Prezydium Zarządu zwołuje w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące Prezes, a w razie jego nieobecności wyznaczony Wiceprezes.
3.   Podczas głosowania uchwał Prezydium Zarządu w przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Prezesa lub osoby zastępującej go.
4.   Prezydium Zarządu składa Zarządowi sprawozdanie ze swojej działalności.

KOMISJA REWIZYJNA

§34

1.   Komisja Rewizyjna jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności MOPR.
2.   Komisja Rewizyjna składa się z 5 do 9 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

 §35

1.   Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1)    Przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności Zarządu.
2)    Przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych.
3)    Wnioskowanie o zwołanie posiedzenia Zarządu w celu omówienia wyników kontroli.
4)    Wnioskowanie o zwołanie Walnego Zjazdu w razie niezwołania go przez Zarząd, w terminie i trybie ustalonym w statucie.
5)    Uchwalenie własnego regulaminu działania.
6)    Składanie Walnemu Zjazdowi sprawozdania ze swojej działalności oraz zgłaszanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi.

2.   Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od Zarządu złożenia wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw

 §36

1.   Przewodniczący lub wyznaczony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu i jego Prezydium.
2.   Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach MOPR.

§37

W przypadkach określonych w § 27 ust. 1 pkt 2 i 3 Walny Zjazd powinien być zwołany w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty zgłoszenia wniosku, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 30 dni od daty jego zgłoszenia.