Rozdział V – stacje ratownicze i drużyny MOPR

§38
1. Stacje Ratownicze są podstawowymi jednostkami MOPR.
2. Stacja Ratownicza składa się z co najmniej 5 członków.
3. Stacje Ratownicze podlegają bezpośrednio Zarządowi.
4. Powołanie Stacji Ratowniczej odbywa się na podstawie złożonej deklaracji jej członków do Zarządu.
5. Kierownik Stacji Ratowniczej powoływany jest przez Zarząd, stosownie do postanowień § 24 ust. 2 statutu w głosowaniu bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych.
6. Członkowie zwyczajni maja prawo przedstawić Zarządowi kandydaturę na kierownika Stacji Ratowniczej.
§39
Do zadań Stacji Ratowniczych MOPR należy :
1) Realizowanie celów statutowych w rejonie działania.
2) Udzielanie pomocy na wodzie, w szczególności prowadzenie działań ratowniczych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
3) Współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi podmiotami.
4) Prowadzenie działań profilaktycznych na akwenach znajdujących się w rejonie działania.
5) Organizowanie szkolenia podstawowego i doskonalenie umiejętności ratowniczych członków.
6) Podnoszenie kwalifikacji ratowniczych oraz uzyskiwanie uprawnień przydatnych w ratownictwie wodnym.
7) Organizowanie i strzeżenie kąpielisk.
8) Wykorzystywanie przydzielonego sprzętu ratowniczego zgodnie z przeznaczeniem oraz jego właściwa konserwacja i przechowywanie.
9) Organizowanie egzaminów na kartę pływacką oraz wydawanie dokumentów i odznak potwierdzających umiejętności pływania. 

Menu