Rozdział V – stacje ratownicze MOPR

STATUT
MAZURSKIEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO

ROZDZIAŁ V – STACJE RATOWNICZE MOPR

 §38

1.   Stacje Ratownicze są podstawowymi jednostkami MOPR.
2.   Stacja Ratownicza zrzesza co najmniej 5 członków.
3.   Stacje Ratownicze podlegają bezpośrednio Zarządowi.
4.   Powołanie Stacji Ratowniczej odbywa się na podstawie złożonej deklaracji jej członków do Zarządu.
5.   Kierownik Stacji Ratowniczej powoływany jest przez Zarząd, stosownie do postanowień § 24 ust. 2 statutu w głosowaniu bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych.
6.   Członkowie zwyczajni mają prawo przedstawić Zarządowi kandydaturę na kierownika Stacji
Ratowniczej.

§39

Do zadań Stacji Ratowniczych MOPR należy:
1)      Realizowanie celów statutowych w rejonie działania.
2)      Udzielanie pomocy na wodzie, w szczególności prowadzenie działań ratowniczych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
3)      Współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi podmiotami.
4)      Prowadzenie działań profilaktycznych na akwenach znajdujących się w rejonie działania.
5)      Organizowanie szkolenia podstawowego i doskonalenie umiejętności ratowniczych członków.
6)      Podnoszenie kwalifikacji ratowniczych oraz uzyskiwanie uprawnień przydatnych w ratownictwie wodnym.
7)      Organizowanie i strzeżenie kąpielisk.
8)      Wykorzystywanie przydzielonego sprzętu ratowniczego zgodnie z przeznaczeniem oraz jego właściwa konserwacja i przechowywanie.
9)      Organizowanie egzaminów na kartę pływacką oraz wydawanie dokumentów i odznak potwierdzających umiejętności pływania.