Rozdział VI – majątek i fundusze MOPR

STATUT
MAZURSKIEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO

ROZDZIAŁ VI – MAJĄTEK I FUNDUSZE MOPR

 §40

 Majątek MOPR stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§41

1.   Źródłami powstawania majątku MOPR są:

1)      Opłaty wpisowe i składki członkowskie.
2)      Dochody z nieruchomości i ruchomości.
3)      Dotacje i subwencje.
4)      Darowizny, zapisy i spadki.
5)      Wpływy z działalności statutowej i gospodarczej.
6)      Dochody z ofiarności publicznej.
7)      Dywidendy należne z tytułu uczestnictwa w spółkach kapitałowych.

2.   MOPR prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§42

Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych
MOPR oraz dla reprezentacji MOPR na zewnątrz wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu
upoważnionych przez Prezydium Zarządu, w tym Prezesa.

§43

MOPR może tworzyć spółki, fundacje i fundusze oraz przystępować do już istniejących i korzystać z osiągniętych dochodów na cele statutowe.

 

Menu