Rozdział VI – majątek i fundusze MOPR

§40

Majątek MOPR stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§41

1. Źródłami powstawania majątku MOPR są:
1) Opłaty wpisowe i składki członkowskie.
2) Dochody z nieruchomości i ruchomości.
3) Dotacje i subwencje.
4) Darowizny, zapisy i spadki.
5) Wpływy z działalności statutowej i gospodarczej.
6) Dochody z ofiarności publicznej.
7) Dywidendy należne z tytułu uczestnictwa w spółkach kapitałowych.
2. MOPR prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§42

Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych MOPR oraz dla reprezentacji MOPR na zewnątrz wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu upoważnionych przez Prezydium Zarządu, w tym Prezesa.

§43

MOPR może tworzyć spółki, fundacje i fundusze oraz przystępować do już istniejących i korzystać z osiągniętych dochodów na cele statutowe.

 

Menu