Rozdział VII – postanowienia końcowe

STATUT
MAZURSKIEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO

ROZDZIAŁ VII – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 §44

1.   Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu MOPR przez Walny Zjazd wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania.
2.   Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz rozwiązanie MOPR mogą być przedmiotem obrad Walnego Zjazdu wyłącznie wtedy, gdy sprawy zostały umieszczone w porządku obrad.
3.   Podejmując uchwałę o rozwiązaniu MOPR Walny Zjazd określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku

§45

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu rejestrowego.