Porządek obrad VI Walnego Zjazdu MOPR

Porządek obrad VI Walnego Zjazdu MOPR

Wilkasy, 07.10.2023 r.

 

1. Otwarcie Zjazdu – delegat senior Roman Biszko

  • stwierdzenie prawomocności Zjazdu ( Roman Biszko na podstawie list obecności )

2. Wybór Przewodniczącego Zjazdu

3. Wybór Prezydium Zjazdu

4. Zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad

5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

6. Sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu MOPR

7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi MOPR

8. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej

9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Zarządu z działalności MOPR za V kadencję

10. Wybór Komisji Skrutacyjnej

11. Wybory:

  • zgłaszanie kandydatów na Prezesa MOPR
  • zgłaszanie kandydatów do Zarządu MOPR
  • zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej MOPR
  • zamknięcie listy zgłoszeń, przygotowanie kart wyborczych do głosowania

12. Głosowanie – przerwa, liczenie głosów

13. Ogłoszenie wyników wyborów

14. Ukonstytuowanie się nowych władz Stowarzyszenia

15. Wystąpienie nowo wybranego Prezesa

16. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków

17. Sprawy różne, wolne wnioski