Zamównienie publiczne nr 136451 – 2015

W dniu 15.09.2015r. zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 136451-2015

Zgodnie z art. 42 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm) na niniejszej stronie internetowej, zostaje umieszczona SIWZ.
Zamawiający prosi o przesyłanie wniosków o wydanie siwz za pośrednictwem faxu lub pocztą. Umożliwi to bezpośrednią korespondencję z wykonawcami biorącymi udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dostawa łodzi ratowniczych.

Załączniki do pobrania :
1. Ogłoszenie
2. SIWZ
3. Załącznik 1 – 4
4. Załącznik 5
5. Załącznik 6
6. Załącznik 7